ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ                     : 5351.17 (ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಆಪದ್ಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಧಿಗಳು  : 9307.65(ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಠೇವಣಿಗಳು                              : 49198.15 (ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಸಾಲ ವಿತರಣೆ                           : 77995.28 (ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು                 : 56993.43 (ಲಕ್ಷ ರೂ.) ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ [...]