ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ

COVID-19ರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ” ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ.

ದಿನಾಂಕ : 02-10-2020

ಸಮಯ : 10:00 ಗಂಟೆಗೆ

ಸ್ಥಳ : ಕಲಾ ಮಂದಿರ , ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು