ನೂತನ ಶಾಖೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೂತನ ಶಾಖೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.