ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ

ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ                     : 5351.17 (ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಆಪದ್ಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಧಿಗಳು  : 9307.65(ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಠೇವಣಿಗಳು                              : 49198.15 (ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಸಾಲ ವಿತರಣೆ                           : 77995.28 (ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಹಿವಾಟು                 : 56993.43 (ಲಕ್ಷ ರೂ.)

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Bank Financial’s Rs. in Lakhs

1) Share Capital                        5351.17
2) Reserves                                 9307.65
3)  Deposits                              49198.15
4)  Advances                             77995.28

Total Turnover                        56993.43

The Bank has strong Financial Position and Depositors are requested to Deposit in our Bank and take advantage of Higher Rate of Interest  returns.